Gå tilbake

Avskjed

Om en ansatt har gjort noe som strider mot ansettelsesavtalen kan arbeidsgiver gi den ansatte avskjed med øyeblikkelig frastiging fra stillingen. 


Hva er avskjed?

Avskjed er når et arbeidsforhold avsluttes med øyeblikkelig virkning. Det er en måte arbeidsgiver kan avslutte arbeidsforholdet til den ansatte på dagen. Arbeidsgiver må ha en gyldig grunn for å gi avskjed til den ansatte. 

Arbeidsmiljøloven sier at arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom personen har gjort seg gyldig i grovt pliktbrudd,  eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.


Hva er forskjell på oppsigelse og avskjed? 

Oppsigelse er den vanligste måten å avslutte arbeidsforhold på. Når en oppsigelse blir gitt enten fra arbeidstaker eller arbeidsgiver, har arbeidsforholdet en oppsigelsestid. Da vil arbeidstakeren jobbe ut oppsigelsestiden. 

Når det blir gitt en avskjed, vil arbeidstakeren måtte gå på dagen. Siden avskjed er et enda strengere virkemiddel enn oppsigelse, stilles det også langt strengere krav til en avskjedsgrunn. 


Hovedforskjellene mellom oppsigelse og avskjed er: Fratredelsestidspunktet

Når en oppsigelse blir gitt er det vanlig at den ansatte skal jobbe ut oppsigelsestiden. Mens en ansatt som får avskjed må gå på dagen. 

Formkravene 

Avskjed kan kun benyttes når det skyldes forhold på arbeidstakers side. En oppsigelse kan både begrunnes i arbeidstakerens eller virksomhetens forhold. 

Retten til å fortsette i stillingen ved tvist om saklighet

Ved oppsigelse kan arbeidstakeren fortsette i stillingen og har rett på både arbeid og lønn. Ved avskjed kan ikke arbeidstakeren fortsette i stillingen under tvistbehandlingen. 

Alvorlighetsgraden

Både oppsigelse og avskjed kan brukes ved mislighold av arbeidsavtale, men forskjellen er knyttet til alvorlighetsgraden.

New call-to-action